همکاران دفتر نشریه

مدیر اجرایی

حمیده مهجوری

کارشناس نشریات و مقالات

h.mahjouri@edalat.ac.ir