پژوهشنامه مدیریتی عدالت (EMR) - فرایند پذیرش مقالات